میزبانی وب ویندوز پلسک

 • PW100
 • ۵۰,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۱۰۰MB فضا
 • ۱۰GB پهنای باند
 • دیتابیس SQL Server نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ثبت دامنه ملی ir رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت
 • PW200
 • ۷۰,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۲۰۰MB فضا
 • ۲۰GB پهنای باند
 • دیتابیس SQL Server نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ثبت دامنه ملی ir رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت
 • PW300
 • ۹۰,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۳۰۰MB فضا
 • ۳۰GB پهنای باند
 • دیتابیس SQL Server نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ثبت دامنه ملی ir رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت
 • PW500
 • ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۵۰۰MB فضا
 • ۵۰GB پهنای باند
 • دیتابیس SQL Server نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ثبت دامنه ملی ir رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت
 • PW1000
 • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۱GB فضا
 • ۱۰۰GB پهنای باند
 • دیتابیس SQL Server نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ثبت دامنه ملی ir رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت
 • PW2000
 • ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۲GB فضا
 • ۲۰۰GB پهنای باند
 • دیتابیس SQL Server نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ثبت دامنه ملی ir رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت
 • PW5000
 • ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۵GB فضا
 • ۲۰۰GB پهنای باند
 • دیتابیس SQL Server نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ثبت دامنه com رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت
 • PW10000
 • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۱۰GB فضا
 • ۲۰۰GB پهنای باند
 • دیتابیس SQL Server نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ثبت دامنه com رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت
 • PW15000
 • ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۱۵GB فضا
 • ۲۰۰GB پهنای باند
 • دیتابیس SQL Server نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ثبت دامنه com رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت