میزبانی وب لینوکس سی پنل ایران

 • PLC250
 • ۶۰,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۲۵۰MB فضا
 • ۳GB پهنای باند
 • ۲ دیتابیس mysql
 • ۵۰ اکانت ایمیل
 • ۲۰ اکانت FTP
 • ۲۰ ساب دامین
 • ۲۰ پارک دامنه
 • ثبت دامنه ملی ir رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت
 • PLC500
 • ۸۰,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۵۰۰MB فضا
 • ۴GB پهنای باند
 • ۵ دیتابیس mysql
 • ۱۰۰ اکانت ایمیل
 • ۳۰ اکانت FTP
 • ۴۰ ساب دامین
 • ۴۰ پارک دامنه
 • ثبت دامنه ملی ir رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت
 • PLC1000
 • ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۱GB فضا
 • ۵GB پهنای باند
 • ۱۰ دیتابیس mysql
 • ۲۰۰ اکانت ایمیل
 • اکانت FTP نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ثبت دامنه ملی ir رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت
 • PLC2000
 • ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۲GB فضا
 • ۸GB پهنای باند
 • ۲۰ دیتابیس mysql
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ثبت دامنه ملی ir رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت
 • PLC3000
 • ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۳GB فضا
 • ۱۰GB پهنای باند
 • ۳۰ دیتابیس mysql
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ثبت دامنه com رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت
 • PLC5000
 • ۴۳۰,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۵GB فضا
 • ۱۵GB پهنای باند
 • ۵۰ دیتابیس mysql
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ثبت دامنه com رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت
 • PLC10000
 • ۹۸۰,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۱۰GB فضا
 • ۲۰GB پهنای باند
 • ۱۰۰دیتابیس mysql
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ثبت دامنه com رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت