میزبانی وب لینوکس دایرکت ادمین ایران

 • PLD250
 • ۶۵,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۲۵۰MB فضا
 • ۵GB پهنای باند
 • ۲ دیتابیس mysql
 • ۵۰ اکانت ایمیل
 • ۲۰ اکانت FTP
 • ۲۰ ساب دامین
 • پارک دامنه نامحدود
 • ثبت دامنه ملی ir رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت
 • PLD500
 • ۸۵,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۵۰۰MB فضا
 • ۵GB پهنای باند
 • ۵ دیتابیس mysql
 • ۱۰۰ اکانت ایمیل
 • ۳۰ اکانت FTP
 • ۴۰ ساب دامین
 • پارک دامنه نامحدود
 • ثبت دامنه ملی ir رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت
 • PLD1000
 • ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۱GB فضا
 • ۱۰GB پهنای باند
 • ۱۰ دیتابیس mysql
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ثبت دامنه ملی ir رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت
 • PLD2000
 • ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۲GB فضا
 • ۱۰GB پهنای باند
 • ۲۰ دیتابیس mysql
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ثبت دامنه ملی ir رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت
 • PLD3000
 • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۳GB فضا
 • ۱۰GB پهنای باند
 • ۳۰ دیتابیس mysql
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ثبت دامنه com رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت
 • PLD5000
 • ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۵GB فضا
 • ۱۵GB پهنای باند
 • ۵۰ دیتابیس mysql
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ثبت دامنه com رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت
 • PLD10000
 • ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  یک ساله
 • ۱۰GB فضا
 • ۲۰GB پهنای باند
 • ۱۰۰دیتابیس mysql
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ثبت دامنه com رایگان
 • پشتیبانی تلفنی و تیکت