بانک ملت

بانک ملت

شماره حساب:  

شماره حساب :۲۱۰۲۰۴۶۰۷۷

شماره کارت: ۰۸۸۸-۹۸۵۰-۳۳۷۷-۶۱۰۴

شماره حساب جهت ساتنا : IR۳۹۰۱۲۰۰۱۰۰۰۰۰۰۲۱۰۲۰۴۶۰۷۷